Reglement & Privacy verklaring

ALGEMEEN

De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
Inschrijven kan enkel op onze website via Ledenbeheer. Na betaling is pas jouw inschrijving definitief.
10-beurtenkaarten kunnen enkel cash of via overschrijving betaald worden.

Door het invullen van een inschrijvingsformulier voor de wekelijkse lessen, workshops, dansvoorstellingen of danskampen en het betalen van het lidgeld/toegangsgeld bevestig je je definitieve inschrijving. Lidgelden kunnen enkel gedeeltelijk teruggestort worden mits voorleggen van een medisch attest. Welk bedrag wordt terugbetaald (en dit enkel en alleen in de vorm van een cadeaubon), wordt enkel en alleen bepaald door de dansschool.

Indien een gedeeltelijke terugbetaling gebeurt zoals hiervoor beschreven, wordt steeds een administratiekost van €30 aangerekend doordat dit reeds gemaakte kosten zijn. Toegangsgelden van dansvoorstellingen worden niet terugbetaald of omgeruild.

Betaling van het inschrijvingsgeld gebeurt voor de eerst volgende dansles.
Indien deze betaling niet tijdig gebeurt, wordt de leerling de toegang tot de lessen geweigerd.

De prijzen worden berekend per gezin, dit wil zeggen de leden van een gezin die op dezelfde adres gedomicilieerd zijn. Half- en/of stiefbroers en/of zussen die op een ander adres gedomicilieerd staan worden niet in rekening genomen en tellen als een ander gezin.
De dansschool staat niet in voor opvang voor of na de dansles.

Er is geen mogelijkheid op een compensatie bij overmacht (bv. Corona), wij doen als dansschool ons uiterste best om de danslessen voort te zetten op eender welke manier.

INDELING GROEPEN

De leerlingen van specifieke dansstijlen (jazz, cheerdance, hiphop, dancehall) en wedstrijd/demo groepen worden in groepen ingedeeld door de leerkracht(en). Deze indeling wordt gedaan op basis van de prestaties, hun kennis en de vorderingen. Hierover wordt beslist door de docent, deze beslissing is onaanvechtbaar. De groepsindeling wordt elk jaar gerevalueerd door de docenten.

De hobby-danslessen (danskriebels, dansmix mini's en powerdance) staan open voor alle leerlingen van de vooropgestelde geboortejaren.

DE LESSEN

De leerlingen dienen op tijd naar de les te komen (min 5 minuten vooraf), zodat zij op het aangegeven tijdstip de les kunnen aanvatten.

De instructies van de docenten worden stipt en onmiddellijk opgevolgd. De docenten zijn gemachtigd elke leerling die de lessen stoort door onaanvaardbaar gedrag de toegang tot de lessen te ontzeggen.

De leerlingen en ouders zijn respectvol ten aanzien van de docenten, bestuursleden en de andere leerlingen. Pesten en geweld (verbaal als fysiek) wordt niet toegestaan.

Het is niet toegelaten te eten tijdens de lessen. Kauwgom is ten strengste verboden. Water is toegestaan wanneer de docenten dit nodig acht.

Dans is heel leuk, maar vraagt ook om discipline. Als je een les verzuimt, mis je een stuk techniek, routine en repetitie. Probeer daarom alle lessen aanwezig te zijn. Kan je een keer echt niet komen, dan vinden de docenten het fijn als je dit even per email laat weten. (info@dancerslab.be)

Bij blessures die het dansen verhinderen, is het aangewezen om de lessen passief te volgen. Bij een blessure dient er een doktersattest worden voorgelegd wanneer de dansactiviteit hervat mag worden. Te vroeg herstarten is gevaarlijk voor de dansers hun lichamelijke gezondheid.

Wie door herhaaldelijke onrechtmatige afwezigheid achterop raakt of de groep in hun ontwikkeling tegenhoud, kan de toegang tot de lessen of een bepaald optreden worden ontzegd of heringedeeld worden in een andere groep.

Tijdens de lessen en repetities mogen ouders of begeleiders de danszaal niet betreden, tenzij de docent dit toestaat.

We proberen steeds alle lessen die we voorzien hebben in ons rooster te laten doorgaan, maar we hanteren wel een minimum aantal inschrijvingen van 6 cursisten. Bij minder dan 6 inschrijvingen behouden we het recht om de les te annuleren. Het lesgeld wordt dan terugbetaald, of u kan een andere les in de plaats volgen.

Uit veiligheidsoverwegingen behoudt de Dansschool Dancers Lab zich het recht voor om het maximum aantal inschrijvingen voor een discipline en/of lesuur vast te leggen. De datum van betaling van het lidgeld bepaalt de inschrijvingsdatum.

KLEDIJ

Je komt naar de les met kledij die werd aanbevolen op onze website bij jouw dansstijl.
Juwelen worden uitgedaan in de dansles. (Uurwerk, armband, halsketting, oorbellen, ringen,…
Haar hoort altijd opgestoken te worden.
Dansschool Dancers Lab is niet verantwoordelijk voor diefstal, schade en/of verlies van persoonlijke goederen. Dit geldt zowel in de dansschool, in de kleedkamer als in de bar.

Dansschool Dancers Lab heeft een samenwerking met Noola, zij hebben een ge-wel-dige danskledij lijn van onze dansschool uitgewerkt. Wie graag danskledij aankoopt met leuke quotes en het logo van de dansschool kan deze bestellen bij Noola.

VERZEKERING

De verzekeringsmaatschappij dient bij ongeval binnen de 24 uur ingelicht te worden. Dit gebeurt via de docenten en De Beweegcoach.
Gebeurt dit niet tijdig, komt de verzekering niet meer tussen. Bij het hervatten van de lessen na een ongeval dient een doktersattest voorgelegd te worden die de geschiktheid aantoont.

Tijdens het lesuur is het elk lid verboden zonder toelating van de dansjuf of van een bestuurslid de danszaal te verlaten.
Tijdens een eventuele pauze mag het lid het gebouw niet verlaten.

De nooduitgangen moeten steeds vrij gehouden worden.

INFRASTRUCTUUR & VEILIGHEID

De minderjarige leerlingen moeten worden begeleid tot in de danszaal door hun ouders, zodat bij ziekte of noodgevallen er geen kinderen alleen voor de deur staan. De begeleider dient aanwezig te blijven tot er een docent of bestuurslid aanwezig is.

Leerlingen mogen tijdens de lessen de danszaal enkel verlaten als ze daartoe de toestemming gekregen hebben van de docent(e). Ouders mogen de dansruimte niet betreden zonder toestemming.

Ook na de dansles dient de danser opgehaald te worden in de dansschool. Kinderen mogen de dansschool niet alleen verlaten, ze mogen niet alleen op straat lopen. Indien de kinderen dit wel doen, is dit enkel mits toestemming en onder de verantwoordelijkheid van de ouder(s).

Er geldt een algemeen rookverbod binnen de gebouwen. Het gebruik van om het even welk stimulerend middel, wanneer hiervoor geen medisch attest bestaat, is verboden.

De leerlingen houden de kleedkamers en danszaal proper. Afval wordt gedeponeerd in de daartoe voorziene vuilniszakken of -bakken. Na de lessen worden de kleedkamers en zaal opgeruimd. Verloren goederen worden verzameld in een daartoe voorziene plaats. Indien zij na een maand niet zijn opgevraagd, worden ze weggegeven aan spullenhulp.

 

AANSPRAKELIJKHEID

Dansschool Dancers Lab is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen in en rondom het pand en tijdens activiteiten buiten de dansschool.

Onze dansers zijn na betaling van het lidgeld wel verzekerd voor lichamelijk letsel dat zich voordoet tijdens de danslessen.

 

ORDE & TUCHTMAATREGELEN

Wanneer een lid (of de ouders, familie en sympathisanten) van Dansschool Dancers Lab de voorwaarden in dit reglement niet naleeft en/of de goede werking van de dansschool verstoort, zijn er verschillende maatregelen die toegepast worden. Deze zijn, in de volgorde waarin ze worden toegepast:

  • Een waarschuwing: een mondeling waarschuwing van de docent.
  • Een schriftelijke melding aan de ouders van het lid: dit kan zowel via brief als via mail, door de docent.
  • Een aanmelding bij het bestuur: door de docent aan de bestuursleden Wanneer het gedrag van het lid (of de familie, ouders of sympathisanten) aanhoudt, ondanks de voorgaande maatregelen, zijn er een aantal sancties die genomen kunnen worden. Deze sancties zijn:
  • Een schorsing: d.w.z. dat het desbetreffende lid voor een bepaalde periode de lessen/activiteiten van Dansschool Dancers Lab niet mag volgen.
  • Een uitsluiting: d.w.z. dat het desbetreffende lid definitef uit Dansschool Dancers Lab wordt verwijderd.

De docent en/of bestuurslid brengt het bestuur via aanmelding op de hoogte van het wangedrag van het lid (of ouders, familie en sympathisanten). Het bestuur beoordeelt de situatie en beslist de tuchtmaatregel die aan het betrokken lid zal voorgelegd worden. De tuchtmaatregel wordt schriftelijk en gemotiveerd aan het gesanctioneerde lid ter kennis gebracht. De tuchtmaatregel is onmiddellijk van kracht. Deze sanctie is onaanvechtbaar.

PRIVACY

De leerlingen en de ouders van de minderjarigen geven met de ondertekening van dit reglement hun toestemming om afbeeldingen en video’s waarvan hun kind een deel uit maakt te mogen gebruiken ter promotie of commercialisatie van de Dansschool Dancers Lab. Dit kan gebeuren via verschillende kanalen, zoals sociale media als facebook, instagram, onze website en andere sociale media kanalen die in de toekomst worden gebruikt door de dansschool. Ook kunnen er foto’s van uw zoon of dochter op een affiche of flyer gebruikt worden.
Tenzij dit door de ouders zelf wordt aangegeven dat ze geen toestemming geven om foto's te nemen van hun kind. 
Bij optredens is het niet mogelijk om deel te nemen wanneer wij geen toestemming krijgen van de ouders, dit omdat er steeds zal gefilmd worden en foto's zullen genomen worden van het optreden. 

Je e-mailadres wordt in een lijst geplaatst dat enkel wordt gebruikt ter promotie van evenementen georganiseerd
door Danssport Vlaanderen.

De gegevens van de leerlingen worden niet doorgegeven aan derden, tenzij dit nodig is om de werking van de dansschool te garanderen. De nodige gegevens worden doorgegeven aan de verzekering.

AFSLUITER

Het bestuur van Dansschool Dancers Lab kan steeds inbreuken op dit reglement of enige andere onaanvaardbare handelingen van de leerlingen en/of de ouders, zowel binnen als buiten de vereniging, bestraffen met een tijdelijke of permanente uitsluiting. Deze beslissingen zijn onaanvechtbaar. Leden, maar ook ouders, die door hun gedrag of uitlatingen de goede werking en het doel van Dansschool Dancers Lab in gedrang brengen kunnen gesanctioneerd worden.

De inschrijving betekent het onvoorwaardelijk akkoord met dit reglement.